Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

ВІДДІЛ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

 

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії створений у 2002 році.

З часу заснування відділ очолювали: д.мед.н., проф. Чабан О.С., д.мед.н. проф. Хаустова О.О., д.мед.н., доц. Абдряхімова Ц.Б. (в.о. завідувача).

Основні напрямки роботи відділу:

Пріоритетними напрямками діяльності відділу є:

- наукове обґрунтування та розробка критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціо-реабілітаційної допомоги хворим із психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;

- вдосконалення організаційних форм психологічної та психотерапевтичної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами;

- розробка та втілення високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психосоматичних захворювань та пограничних психічних розладів;

- розробка методичних підходів до надання профілактичної допомоги хворим із пограничними психічними розладами у практиці лікарів загальної практики-сімейної медицини;

- проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії психосоматичних захворювань і пограничних психічних розладів;

- участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів і докторів наук;

- надання експертної, консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я;

- надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з психосоматичними захворюваннями та пограничними психічними розладами.

 

Основні науково-дослідні роботи, виконані у відділі

НДР "Розробка моделі національної суїцидологічної служби (методологічні та організаційні принципи діагностико-лікувальні, реабілітаційні й профілактичні заходи)" (2009 рік).

НДР "Розробити систему психотерапії та психопрофілактики у комплексному лікуванні кардіохірургічних хворих" (2012 рік).

НДР "Розробити модель комплексної програми психіатричної та соціально-психологічної корекції пацієнтів з саморуйнівною поведінкою в межах біопсихосоціальної парадигми (психіатричний, соціально-психологічний та психосоматичний аспекти) " (2013 рік).

НДР "Розробка скринінгового і моніторингового інструментарію діагностики психічних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної ланки медичної допомоги" (2015 рік).

 

Дисертаційні дослідження, виконані у відділі

1. Орлова Н. Н. «Клініко-феноменологічні особливості та принципи корекції ангедонії у пацієнтів з шизофренією» (2012 рік).

2. Лазебник І. В. «Тривожні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (клініко-психопатологічні, патопсихологічні та лікувальні аспекти)» (2012 рік).

3. Жабенко О. Ю. «Психічні та психосоматичні розлади при психоендокринному та метаболічному синдромах (диференційна діагностика та принципи лікування)» (2012 рік).

4. Полшкова С. Г. Клініко-психопатологічна характеристика та удосконалення профілактики й лікування психічних розладів, пов’язаних зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварій на вугільних шахтах Донбасу: (2005 рік).

5. Теклюк С. В. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики (2006 рік).

 

 

Основні наукові публікації відділу:

Підручники

1. Чабан О. С., Вітенко І. С., Білоус С. В., Несторович Я. М., Ящук В. Т., Венгер О. П. "Основи загальної та медичної психології" за ред. Вітенко І. С., Чабана О. С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 435 с.

2. Чабан О. С., Ящук В. Т., Несторович Я. М. Психічне здоров'я. Підручник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.

 

Методичні посібники

1. Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування) / Бібліотека практикуючого лікаря.-Київ: ТОВ "ДСГ Лтд", 2004.- 96 с.

2. Чабан О.С., Хаустова О.О., Несторович Я.М. Невідкладна терапія в психіатрії та наркології / Бібліотека практикуючого лікаря.- Київ: Медкнига, 2010. - 132 с.

3. Чабан О.С., Вітенко І.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих : Навчальний посібник.- За ред. Вітенко І.С.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 186 с.

4. Чабан О.С., Білоус С.В., Несторович Я.М., Ящук В.Т. Загальна та медична психологія. Навчальні таблиці.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2003.

5. Чабан О.С., Несторович Я.М. Невідкладна допомога при психічних розладах і наркоманіях / Бібліотека практикуючого лікаря.- К., 2006, 103с.

6. Чабан О.С., Хаустова О.О., Несторович Я.М. Невідкладна терапія в психіатрії та наркології / Бібліотека практикуючого лікаря.- Київ: Медкнига, 2010. - 132 с.

7. Чабан О.С., Гуменюк М.М., Вербенко В.А. Нейропсихологія. Навчальний посібник, Укрмедкнига, Тернопіль, 2008.

8. Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Жабенко Н., Олейник А. Тревога: история сверхбеспокойных людей. - К., Изд. "Эд-Ворлд Трейд", 2013. – 129 с.

9. Чабан О., Левада О., Хаустова Е. «Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной памяти». - К., 2013. – 88 с.

 

Методичні рекомендації

1. Чабан О. С., Газолишин В. А. Організація допомоги суіцидантам. Програма проведення соціально-психологічних тренінгових занять з метою привенції суіцидальних спроб. Методична розробка. Тернопіль, Укрмедкнига, 2003, 44 с.

2. Чабан О. С., Хаустова О. О., Жабенко О. О. Діагностика ті лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 40 с.

3. Чабан О. С., Хаустова О. О., Орлова Н. М. Діагностика, структурно-нозологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії. Методичні рекомендації. – Київ, 2011. – 18 с.

4. Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання [Текст] : науково-популярний посібник / І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. О. Древіцька, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська, А. Г. Шевцов,

О. В. Колодєжний [та ін.] ; за ред. д-ра мед. н. с.н.с. І. Я. Пінчук та д-ра мед. н. проф.

С. І. Табачнікова. – К. : ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. – 60 с.

 

Винаходи та патенти

1. Чабан О. С., Хаустова О. О. Спосіб корекції метаболічного синдрому Х. Патент № 24084 Україна, МКП (2006) А61М 21/00 А61В 5/16. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. - № 2006U08832; заявл. 07.08.2006; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9.

2. Чабан О. С., Хаустова О. О., Лазебник І. В. Спосіб діагностики тривожних розладів у пацієнтів Патент № 59068 Україна, МКП (2011.01) А61В 5/00. Заявник і патентовласник Укр.НДІ ССПН. - № 2010U04106; заявл. 08.04.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.

 

Основні наукові публікації співробітників відділу:

1. Чабан О.С., Хаустова О.О., Жабенко Е.Ю., Жабенко Н.Ю. Шизофрения: необычные люди среди странных людей / Київ: «ЭД-ВОРЛД-ТРЕЙД», 2012. - 191 с.

2. Хаустова О.О., Чабан О., Жабенко Е., Олейник А. Сон и его нарушения: о людях, потерявших бесценный дар Гипноза и его сына Морфея / Київ, 2013. - 136 с.

3. Хаустова О.О., Золотарьова Т.А., Табачніков С.І., Напрєєнко О.К., Чабан О.С., Дзеружинська Н.О., Сиропятов О.Г. та інші. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах. / Метод. посіб./ за ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2014. – 92 с.

4. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги післятравматичного стресового розладу: методичні рекомендації / [О.С. Мусій, І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова, К.Д. Бабов, Т.А. Золотарьова, та ін.] ; Укр. НДІ ССПН – 2014. – 32 с.

5. Діагностика непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги: методичні рекомендації / [О.О. Хаустова, В.М. Корнацький, О.В. Прохорова, О.В. Бушинська, та ін.]; Укр. НДІ ССПН – 2014. – 40 с.

6. Збірник методичних рекомендацій для лікарів загальної практики – сімейної медицини з питань психіатрії. Методичний посібник.

Хаустова О.О., Коваленко О.Є., Кравченко Р.І., Маркова М.В., Матвієць Л.Г., Марценківський І.А., Матюха Л.Ф. та інші. К.: «Видавничий дім «Калита», 2014. – 202 с.

7. Щодо надання першої психологічної допомоги сім'ям з дітьми, дітям, які  перебувають /перебували у зоні збройного конфлікту / Пінчук І.Я., Хаустова О.О., Степанова Н.М., Чайка А.В., Пінчук А.О., Київ, 2014. – 48с.

 

Контактна інформація:

04080, Київ, вул. Кирилівська, 103

Державна установа "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Відділ психосоматичної медицини та психотерапії

тел./факс:   (044) 468-32-15

E-mail: drevitska@ukr.net

Корпоративна пошта: psychosomatic@ndips.org

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-32-15 (приймальня)

ndips@ukr.net

 

(C) 2021 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@