Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

ВИМОГИ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТЕЙ

 

До опублікування в журналі «Архів психіатрії» приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, огляди, лекції, спостереження з практики, дискусійні статті, короткі повідомлення, рецензії.

У журналі розміщуються роботи з проблем соціальної, судової психіатрії та наркології, медичної психології, психотерапії та сексології. Публікуються роботи з питань організації та управління психіатричною службою, інформаційні повідомлення про минулі та майбутні з’їзди, науково-практичні конференції, семінари.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися раніше.

2. Оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами. Матеріали, подані англійською мовою, розглядаються першочергово та публікуються на спеціальних умовах.

До статті слід додати офіційне направлення від установи, в якій виконано роботу. На першій сторінці статті має стояти підпис наукового керівника, завірений круглою печаткою установи. На останній сторінці статті мають стояти підписи всіх авторів.

Титульний аркуш має містити таку інформацію:

1) код УДК;

2) назва статті, сформульована максимально інформативно та лаконічно;

3) прізвище, ім’я та по батькові кожного з авторів;

4) повна назва установи й відділу (кафедри), де виконано роботу;

5) прізвище, ім’я, по батькові, повна поштова адреса, номери телефону, факсу, електронна адреса автора, відповідального за контакти з редакцією; повні професійні посади (регалії) та академічні звання автора та співавторів повинні додаватись на окремій сторінці і є обов’язковим додатком до статті.

Текст. Обсяг оригінальної статті не повинен перевищувати 12-15 сторінок формату А4 у редакторі Microsoft Word 1997-2003, обсяг коротких повідомлень і заміток з практики - 3-4 сторінки. Обсяг лекцій та оглядів не має перевищувати 15-20 сторінок. Текст статті має бути набраний у форматі «.doc». Роботи слід друкувати шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, з полями: зліва - 3 см, справа - 1,5 см, зверху та знизу - по 2 см.

Викладення матеріалу в роботі повинно бути чітким і послідовним, містити такі розділи:

• Індекс УДК (розширений; УДК виду: 616.89 - не допускаються).

• Ініціали та прізвища авторів.

• Назва статті.

• Місце роботи авторів.

• Резюме. Подається трьома мовами (українською, російською та англійською) та має бути структурованим:

1. Назва статті.

2. ПІБ авторів.

3. Місце роботи авторів.

4. Тіло резюме:

а) актуальність (background);

б) мета дослідження (objective);

в) матеріали й методи (materials and methods);

г) результати (results);

д) висновки (conclusions);

е) ключові слова (keywords) (до 5 слів).

Обсяг резюме має становити не менше 1800 друкованих знаків (назва статті, ПІБ та місце роботи авторів не враховуються).

Структура статті:

• Актуальність. Обґрунтувати актуальність дослідження, коротко висвітлити ситуацію щодо проблеми з посиланнями на вітчизняні та іноземні публікації за останні 5-10 років.

• Мета.

• Матеріали та методи дослідження. Навести кількісні та якісні характеристики досліджених груп осіб, зазначити методи досліджень, застосованих у роботі, включаючи методи статистичного аналізу даних.

• Результати та їх обговорення. Результати мають бути викладені у логічній послідовності в тексті, таблицях і на рисунках. Дані з таблиць і рисунків не мають дублюватись у тексті, слід зазначати тільки найважливіші з них. У рисунках не слід повторювати дані, наведені в таблицях. Підписи до рисунків та опис деталей на них подавати під рисунками, з відповідною нумерацією. Одиниці вимірювання мають відповідати Міжнародній системі одиниць (СІ).

Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту, бути пронумерованими, заголовки граф мають точно відповідати їхньому змістові, а дані в таблицях - посиланням на них у тексті. Всім рисункам та таблицям у тексті статті повинні передувати відповідні посилання, зазначені в дужках, наприклад: (рис. 1), (табл. 1). Слід зазначати статистичні методи, використані для відображення варіабельності даних і достовірності відмінностей. Не припускаються скорочення в графах, окрім визначених ДСТУ 3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». Усі роз’яснення, включаючи розшифрування абревіатур, слід подавати у виносках.

Ілюстрації (рисунки, діаграми, фотографії) надаються у двох примірниках. Зі зворотного боку рисунків олівцем слід зазначити прізвище першого автора, номер рисунка, позначення верху рисунка. Рисунки не мають бути перевантажені текстовими написами. Якщо ілюстрації подаються в електронному вигляді, вони мають бути збережені в форматі JPG (300-600 dpi). Ілюстрації (графіки, діаграми, формули) мають бути чіткими, фотографії - контрастними. Малюнки й таблиці не повинні дублювати один одного. У графіках і діаграмах має бути зазначено, що дано на осях координат, на наведених кривих тощо.

Скорочення. Не є припустимим скорочення слів, назв (крім загальноприйнятих скорочень мір фізичних, хімічних, а також математичних оди ниць і термінів, та скорочень, визначених ДСТУ 3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила»). Міри подаються за Міжнародною системою одиниць (СІ) в українському / російському позначенні.

• Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Висновки статті повинні бути її логічним завершенням та містити ключові позиції статті, які читач може взяти за інформативну основу.

• Список використаної літератури формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних у випадку наявності україномовних та російськомовних джерел.

Традиційний блок списку літератури оформлюється в один із таких способів:

1) у порядку появи посилань у тексті;

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

3) у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел слід складати відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:

• «Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»;

• ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)»;

•  ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88-2003, MOD)»;

• ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами»;

• ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;

• ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD).

Список літератури («References») для закордонних баз даних має відповідати за змістом списку літератури, оформленому згідно державних стандартів, та оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

• Відомості про автора (-ів) подаються трьома мовами (українською, російською та англійською) та мають містити такі данні: ПІБ, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна, e-mail, ID ORCID.

 

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПУБЛІКАЦІЙ

• Усі статті, подані до редакційної колегії, підлягають рецензуванню.

• Відхилені у процесі рецензування рукописи авторам не повертаються. Статті, оформлені без дотримання вказаних правил, не розглядаються.

• Редакційна колегія правомірна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх, за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.

• Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу, – без додаткових повідомлень або роз’яснень.

 

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Назва надісланого електронного файлу з публікацією - латиницею, за прізвищем першого автора.

У випадку невиконання зазначених вище вимог матеріали публікуватися не будуть.

 

УВАГА! Статті та тези приймаються за електронною адресою jap.ukraine@gmail.com (з обов’язковою копією на ifzdoryk@gmail.com). Після розгляду редакційною колегією та винесення висновку щодо затвердження матеріалу до публікації автору буде повідомлено про це листом за електронною адресою, яка вказана для комунікації.

У разі виникнення запитань та для отримання додаткової інформації - звертатися до Ірини Федорівни ЗДОРИК за електронною адресою: ifzdoryk@gmail.com або за телефоном (044) 503-87-80.

 

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@